Regulamin

Strona główna Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.biustanasze.pl

Obowiązuje od 10 stycznia 2017r.

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Venus Magdalena Pławska, ul.Suraska 4/5, 15-422 Białystok).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

§1 Definicje

 1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres reklamacyjny (zwroty i wymiana):

Venus Magdalena Pławska
ul. Suraska 4/5

 1. Koszty dostawy – znajdującą się pod adresem http://www.biustanasze.pl/koszty-wysylki-cid-56.html i zawiera zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 2. Dane kontaktowe:

Venus Magdalena Pławska
Ul. Suraska 4/5, 15-422 Białystok
e-mail: sklep@biustanasze.pl
tel. 85/676-02-86
kom. 602-211-334

 1. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem http://www.biustanasze.pl/koszty-wysylki-cid-56.html
 2. Dowód zakupu – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 3. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 6. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 7. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 9. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 10. Miejsce wydania rzeczyadres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 11. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 12. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem http://www.biustanasze.pl/formy-platnosci-cid-57.html
 13. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 14. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 15. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 16. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 17. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 18. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 19. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.biustanasze.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 20. Sprzedający:

Venus Magdalena Pławska
ul. Suraska 4/5, 15-422 Białystok

NIP: 542-265-15-21, REGON: 052223834
zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=2cc45694-c070-49ab-8e7b-10faf457d4d9

Konto bankowe: MultiBank 54 1140 2017 0000 4202 1304 8894

 1. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 2. Termin realizacji – podana na karcie produktu ilość dni roboczych.
 3. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 4. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 5. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  1. nie ma ona właściwości, która rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 6. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 5. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma
  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanego dowodu zakupu
 7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 8. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.biustanasze.pl należy je wszystkie wyłączyć.
 9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 10. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 11. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie do koszyka produktu;
  2. wybór rodzaju dostawy;
  3. wybór rodzaju płatności;
  4. wybór miejsca wydania rzeczy;
  5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.
 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć w formie mailowej na adres: sklep@biustanasze.pl wypełniając formularz dostępny tutaj: http://www.biustanasze.pl/zwrotbielizny.pdf lub za pomocą jakiegokolwiek jednoznacznego oświadczenia zawierającego informację o decyzji odstąpienia od umowy.
 4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
 5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§5 Rękojmia

 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. żądać usunięcia wady.
 4. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 5. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 6. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 7. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §4 pkt 10.
 8. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 9. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 2. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi
 3. W terminach określonych w §4 pkt 15 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 4. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 5. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §4 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 6. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 7. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://www.biustanasze.pl/polityka-prywatnosci-cid-3.html

§7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
 3. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 4. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedającym przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
  • uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
  • Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedającym
 5. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie: http://www.bialystok.wiih.gov.pl Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 6. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
 7. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.

Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr.

Przypominamy również adres poczty elektronicznej Sprzedającego do kontaktu z Klientami: sklep@biustanasze.pl

 1. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sprzedający wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://www.biustanasze.pl/regulamin-cms-5.html). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Regulamin sklepu internetowego www.biustanasze.pl

Obowiązuje do 24 grudnia 2014r.

Wstęp

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki składania zamówień w sklepie internetowym działającym pod adresem www.biustanasze.pl
 2. Sklep pośredniczy w sprzedaży bielizny osobom fizycznym, które ukończyły 13 lat (art. 11-24 Kodeksu Cywilnego) oraz podmiotom gospodarczym, które dokonały rejestracji w Sklepie. Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Treść Regulaminu stanowi umowę pomiędzy właścicielem Sklepu a Klientem korzystającym z jego usług.

Strony transakcji

 1. Sklep internetowy „Biustanasze” działający pod adresem www.biustanasze.pl prowadzony jest przez firmę:

Venus Magdalena Pławska
ul. Suraska 4/5, 15-422 Białystok
NIP: 542-265-15-21

 1. Zamówienia na bieliznę przyjmowane są przez stronę internetową www.biustanasze.pl
 2. Sklep prowadzi sprzedaż bielizny damskiej w szczególności bielizny specjalistycznej: biustonoszy dla amazonek, bielizny dla matek karmiących, bielizny wyszczuplającej i innych.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na terenie Polski.

Oferta

Oferta prezentowana przez sklep www.biustanasze.pl dotyczy cen brutto (zawiera podatek VAT) w polskiej walucie. Ceny bielizny nie zawierają kosztów wysyłki. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia udostępnionego w witrynie Sklepu oraz dokonanie pełnej opłaty za wybrany produkt (produkty) i koszt przesyłki.
 2. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna – sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
 3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 6. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty Sklepu poprzez wypełnienie “Formularza zamówienia”, zgodnie z informacjami podanymi w w tym formularzu.
 7. Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego.
 8. W przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym ze względu na błędne dane w formularzu (telefon lub e-mail) zamówienie zostanie anulowane.
 9. Każde zamówienie przesłane do Sklepu potwierdzone jest mailowo.
 10. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na konto Sklepu.
 11. Czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze od dnia zaksięgowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.
 12. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy – 2 dni robocze.
 13. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
 14. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 15. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

Dostępność produktów

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były dostępne “od ręki”. Zdarzają się jednak sytuacje, że na niektóre produkty trzeba trochę poczekać. “Dostępność” przy opisie produktu informuje ile dni potrwa zanim produkt zostanie wysłany.

Czas realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówienia = dostępność produktu + czas wysyłki

Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia zaksięgowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu lub niezwłoczenie w przypadku przesyłki pobraniowej.

Możliwe formy płatności

Za zamówioną bieliznę Klient może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

 • przedpłata na konto: przelew bankowy na konto sklepu lub za pośrednictwem serwisu payu.pl

Konto bankowe do przelewów tradycyjnych (MultiBank):
54 1140 2017 0000 4202 1304 8894

 • za pobraniem
 • gotówką przy odbiorze bielizny w sklepie

Koszty i czas dostawy bielizny

Zamówienia powyżej 199zł wysyłamy za darmo niezależnie od wybranego dostawcy i formy płatności.

Istnieje możliwość bezpłatnego odbioru bielizny w sklepie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Koszt i czas wysyłki bielizny różni się od dostawcy. Szczegóły poniżej w tabelce:

Dostawca Rodzaj wysyłki Koszt (przy przedpłacie na konto:
przelew lub payu)
Koszt
(za pobraniem)
Czas dostarczenia
(dni robocze)
DPD standard 14 zł 16 zł 1 dzień
Poczta Polska standard

Wysyłka zagraniczna

Koszty wysyłki zagranicznej obliczymy dla Ciebie indywidualnie. Napisz do nas maila na adres: sklep@biustanasze.pl

Zwrot bielizny

Klient ma możliwość zwrotu bielizny w ciągu 10 dni od daty jej otrzymania pod warunkiem, że będzie ona w stanie nienaruszonym, tzn. nieużywana, czysta i pozbawiona zapachu.

Aby zwrócić towar należy:

 1. Powiadomić nas o tym mailowo wysyłając wiadomość na adres: sklep@biustanasze.pl, w temacie maila wpisując „Zwrot bielizny”
 2. Wypełnić formularz zwrotu bielizny, do pobrania tutaj.
 3. Odesłać towar w stanie nienaruszonym z dowodem zakupu, kompletem metek oraz formularzem zwrotu.

Zwracany towar prosimy odsyłać w sztywnym opakowaniu zabezpieczającym bieliznę przed działaniem czynników zewnętrznych. Prosimy nie pakować bielizny w koperty bąbelkowe. Towary zapakowane w ten sposób często ulegają trwałemu uszkodzeniu w czasie transportu.
Towar odsyłany należy wysłać paczką poleconą, nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

 1. Przesyłkę z dopiskiem „ZWROT” należy odesłać na adres sklepu: Venus Magdalena Pławska ul. Suraska 4/5 15-422 Białystok

Wymiana bielizny

Klient ma możliwość wymiany bielizny w ciągu 10 dni od daty jej otrzymania pod warunkiem, że będzie ona w stanie nienaruszonym, tzn. nieużywana, czysta i pozbawiona zapachu.

Aby wymienić towar należy:

 1. Powiadomić nas o tym mailowo wysyłając wiadomość na adres: sklep@biustanasze.pl w temacie maila wpisując: „Wymiana bielizny”, a w jego treści opisując na jaki towar będzie dokonana wymiana
 2. Wypełnić formularz wymiany bielizny, do pobrania tutaj.
 3. Odesłać wymieniany towar w stanie nienaruszonym z dowodem zakupu, kompletem metek oraz formularzem wymiany.

Wymieniany towar prosimy odsyłać w sztywnym opakowaniu zabezpieczającym bieliznę przed działaniem czynników zewnętrznych. Prosimy nie pakować bielizny w koperty bąbelkowe. Towary zapakowane w ten sposób często ulegają trwałemu uszkodzeniu w czasie transportu.

Towar wymieniany należy wysłać paczką, nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

 1. Przesyłkę z dopiskiem „WYMIANA” należy odesłać na adres sklepu:
  Venus Magdalena Pławska ul. Suraska 4/5 15-422 Białystok
 2. Zamówić nowy towar – złożyć nowe zamówienie w sklepie

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe zarejestrowanych Klientów naszego sklepu są poufne i wykorzystywane jedynie w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane i udostępniane w żadnym wypadku, ani w żadnej formie innym osobom czy podmiotom. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. nr 133, poz. 833 ze zm.) Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich korekty oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywa

Obowiązuje do 24 grudnia 2014r.

Wstęp

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki składania zamówień w sklepie internetowym działającym pod adresem www.biustanasze.pl
 2. Sklep pośredniczy w sprzedaży bielizny osobom fizycznym, które ukończyły 13 lat (art. 11-24 Kodeksu Cywilnego) oraz podmiotom gospodarczym, które dokonały rejestracji w Sklepie. Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Treść Regulaminu stanowi umowę pomiędzy właścicielem Sklepu a Klientem korzystającym z jego usług.

Strony transakcji

 1. Sklep internetowy „Biustanasze” działający pod adresem www.biustanasze.pl prowadzony jest przez firmę:

Venus Magdalena Pławska
ul. Suraska 4/5, 15-422 Białystok
NIP: 542-265-15-21

 1. Zamówienia na bieliznę przyjmowane są przez stronę internetową www.biustanasze.pl
 2. Sklep prowadzi sprzedaż bielizny damskiej w szczególności bielizny specjalistycznej: biustonoszy dla amazonek, bielizny dla matek karmiących, bielizny wyszczuplającej i innych.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na terenie Polski.

Oferta

Oferta prezentowana przez sklep www.biustanasze.pl dotyczy cen brutto (zawiera podatek VAT) w polskiej walucie. Ceny bielizny nie zawierają kosztów wysyłki. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia udostępnionego w witrynie Sklepu oraz dokonanie pełnej opłaty za wybrany produkt (produkty) i koszt przesyłki.
 2. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna – sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
 3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 6. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty Sklepu poprzez wypełnienie “Formularza zamówienia”, zgodnie z informacjami podanymi w w tym formularzu.
 7. Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego.
 8. W przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym ze względu na błędne dane w formularzu (telefon lub e-mail) zamówienie zostanie anulowane.
 9. Każde zamówienie przesłane do Sklepu potwierdzone jest mailowo.
 10. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na konto Sklepu.
 11. Czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze od dnia zaksięgowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.
 12. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy – 2 dni robocze.
 13.  Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
 14. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 15. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

Dostępność produktów

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były dostępne “od ręki”. Zdarzają się jednak sytuacje, że na niektóre produkty trzeba trochę poczekać. “Dostępność” przy opisie produktu informuje ile dni potrwa zanim produkt zostanie wysłany.

Czas realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówienia = dostępność produktu + czas wysyłki

Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia zaksięgowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu lub niezwłoczenie w przypadku przesyłki pobraniowej.

Możliwe formy płatności

Za zamówioną bieliznę Klient może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

 • przedpłata na konto: przelew bankowy na konto sklepu lub za pośrednictwem serwisu payu.pl

Konto bankowe do przelewów tradycyjnych (MultiBank):
54 1140 2017 0000 4202 1304 8894

 • za pobraniem
 • gotówką przy odbiorze bielizny w sklepie

Koszty i czas dostawy bielizny

Zamówienia powyżej 199zł wysyłamy za darmo niezależnie od wybranego dostawcy i formy płatności.

Istnieje możliwość bezpłatnego odbioru bielizny w sklepie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Koszt i czas wysyłki bielizny różni się od dostawcy. Szczegóły poniżej w tabelce:

Dostawca Rodzaj wysyłki Koszt (przy przedpłacie na konto:
przelew lub payu)
Koszt
(za pobraniem)
Czas dostarczenia
(dni robocze)
DPD standard 14 zł 16 zł 1 dzień
Poczta Polska standard
Inpost odbiór w Paczkomacie

 

Wysyłka zagraniczna

Koszty wysyłki zagranicznej obliczymy dla Ciebie indywidualnie. Napisz do nas maila na adres: sklep@biustanasze.pl

Zwrot bielizny

Klient ma możliwość zwrotu bielizny w ciągu 10 dni od daty jej otrzymania pod warunkiem, że będzie ona w stanie nienaruszonym, tzn. nieużywana, czysta i pozbawiona zapachu.

Aby zwrócić towar należy:

Powiadomić nas o tym mailowo wysyłając wiadomość na adres: sklep@biustanasze.pl, w temacie maila wpisując „Zwrot bielizny”

Wypełnić formularz zwrotu bielizny, do pobrania tutaj.

Odesłać towar w stanie nienaruszonym z dowodem zakupu, kompletem metek oraz formularzem zwrotu.

Zwracany towar prosimy odsyłać w sztywnym opakowaniu zabezpieczającym bieliznę przed działaniem czynników zewnętrznych. Prosimy nie pakować bielizny w koperty bąbelkowe. Towary zapakowane w ten sposób często ulegają trwałemu uszkodzeniu w czasie transportu.
Towar odsyłany należy wysłać paczką poleconą, nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

Przesyłkę z dopiskiem „ZWROT” należy odesłać na adres sklepu: Venus Magdalena PławskaSuraska 4/5 15-422 Białystok

Wymiana bielizny

Klient ma możliwość wymiany bielizny w ciągu 10 dni od daty jej otrzymania pod warunkiem, że będzie ona w stanie nienaruszonym, tzn. nieużywana, czysta i pozbawiona zapachu.

Aby wymienić towar należy:

 1. Powiadomić nas o tym mailowo wysyłając wiadomość na adres: sklep@biustanasze.pl w temacie maila wpisując: „Wymiana bielizny”, a w jego treści opisując na jaki towar będzie dokonana wymiana
 2. Wypełnić formularz wymiany bielizny, do pobrania tutaj.
 3. Odesłać wymieniany towar w stanie nienaruszonym z dowodem zakupu, kompletem metek oraz formularzem wymiany.

Wymieniany towar prosimy odsyłać w sztywnym opakowaniu zabezpieczającym bieliznę przed działaniem czynników zewnętrznych. Prosimy nie pakować bielizny w koperty bąbelkowe. Towary zapakowane w ten sposób często ulegają trwałemu uszkodzeniu w czasie transportu.

Towar wymieniany należy wysłać paczką, nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

 1. Przesyłkę z dopiskiem „WYMIANA” należy odesłać na adres sklepu:
  Venus Magdalena Pławska ul. Suraska 4/5 15-422 Białystok
 2. Zamówić nowy towar – złożyć nowe zamówienie w sklepie

Ochrona danych osobowych
Dane osobowe zarejestrowanych Klientów naszego sklepu są poufne i wykorzystywane jedynie w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane i udostępniane w żadnym wypadku, ani w żadnej formie innym osobom czy podmiotom. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. nr 133, poz. 833 ze zm.) Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich korekty oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

Produkt jest aktualnie niedostępny Podaj poniżej swój adres e-mail, aby otrzymać powiadomienie, gdy produkt będzie ponownie dostępny.
Koszyk

Brak produktów w koszyku.